ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở SỬA ĐỔI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 178. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày……tháng….năm 2015.
2. Luật này thay thế Luật Nhà ở năm 2005, Luật số 34/2009/QH 12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 về sửa đổi, bổ sung Điều 121 Luật Đất đai và Điều 126 Luật Nhà ở và Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
Điều 179. Hướng dẫn thi hành
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn các điều, khoản được giao trong Luật./.

1 bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *