QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NHÀ Ở

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NHÀ Ở
Điều 165. Nội dung quản lý nhà nước về nhà ở
1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện Chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở.
2. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở, quyết định các cơ chế đặc thù cho phát triển nhà ở và tổ chức thực hiện các văn bản, cơ chế này.
3. Ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn nhà ở và quản lý chất lượng nhà ở.
4. Chấp thuận đầu tư; thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, đình chỉ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở.
5. Quản lý hồ sơ nhà ở; quản lý các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.
6. Điều tra, thống kê, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin về nhà ở và quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu, thông tin về nhà ở.
7. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhà ở.
8. Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển và quản lý nhà ở.
9. Quản lý các hoạt động dịch vụ công về nhà ở.
10. Thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tranh chấp, tố cáo và xử lý vi phạm trong lĩnh vực nhà ở.
Điều 166. Xây dựng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia
1. Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong từng thời kỳ, Bộ Xây dựng có trách nhiệm xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia cho từng thời kỳ mười năm hoặc dài hơn để làm cơ sở cho việc nghiên cứu, hoạch định chính sách về nhà ở và làm căn cứ cho các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của từng địa phương.
2. Các chỉ tiêu cơ bản về phát triển nhà ở trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia phải được đưa vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong từng giai đoạn. Trong quá trình triển khai thực hiện phải sơ kết đánh giá, rà soát, sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung kịp thời định hướng, chương trình đã đề ra cho phù hợp thực tế. Kết thúc kỳ thực hiện phải có tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.
Điều 167. Ban hành và chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở
1. Căn cứ vào Luật nhà ở, Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và tình hình cụ thể về phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phát triển và quản lý, sử dụng nhà ở.
2. Bộ Xây dựng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phát triển, quản lý sử dụng nhà ở.
Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế – xã hội của khu vực và vùng kinh tế trọng điểm trong từng thời kỳ, Bộ Xây dựng đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho các đối tượng có khó khăn về nhà ở; quyết định các cơ chế đặc thù trong việc phát triển, quản lý nhà ở và việc lựa chọn chủ đầu tư có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm để thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở tại các vùng trọng điểm, các đặc khu kinh tế nhằm góp phần thúc đẩy khu vực phát triển, bảo đảm an sinh xã hội.
3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phát triển và quản lý, sử dụng nhà ở trên địa bàn.
Điều 168. Thẩm quyền thông qua, phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương
Việc thông qua và phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương được quy định như sau:
1. Đối với các thành phố trực thuộc trung ương, các tỉnh có đô thị loại 1 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xây dựng chương trình phát triển nhà ở của địa phương theo quy định tại Điều 16 của Luật này và gửi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Sau khi Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phê duyệt và triển khai thực hiện chương trình.
2. Đối với các tỉnh không thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải tổ chức xây dựng chương trình phát triển nhà ở theo quy định tại Điều 16 của Luật này để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua
3. Căn cứ vào chương trình phát triển nhà ở đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định tại Điều 16 của Luật này để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Sau khi Hội đồng nhân dân thông qua thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch và triển khai thực hiện.
4. Căn cứ vào ý kiến của Bộ Xây dựng và đề xuất về nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, thông qua chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương.
5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí ngân sách và giao cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh chủ trì thực hiện việc điều tra, khảo sát, xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương mình.
Điều 169. Chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở và đình chỉ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở
1. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn nhà nước thì trước khi lập, phê duyệt dự án, đơn vị lập dư án phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền theo quy định sau đây chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở, bao gồm các nội dung: tên dự án, quy mô dự án, mục tiêu đầu tư, số lượng nhà ở cần xây dựng, tỷ lệ các loại nhà ở (nhà chung cư, nhà ở riêng lẻ), cơ cấu diện tích nhà ở, tiến độ xây dựng, trách nhiệm của Nhà nước và của chủ đầu tư trong việc thực hiện dự án và kế hoạch quản lý sử dụng sau đầu tư:
a) Trường hợp đầu tư xây dựng bằng vốn trung ương thì phải gửi Bộ Xây dựng thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương;
b) Trường hợp đầu tư xây dựng bằng vốn của địa phương thì phải gửi cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh thẩm định để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án chấp thuận chủ trương;
2. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở bằng các nguồn vốn khác thì trước khi lập, phê duyệt dự án, việc chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở, bao gồm các nội dung: tên dự án, quy mô dự án, mục tiêu đầu tư, số lượng nhà ở cần xây dựng, tỷ lệ các loại nhà ở (nhà chung cư, nhà ở riêng lẻ), cơ cấu diện tích nhà ở, tiến độ xây dựng và kế hoạch quản lý sử dụng sau đầu tư được quy định như sau:
a) Trường hợp dự án có quy mô sử dụng đất lớn hoặc có số lượng nhà ở lớn theo quy định của Chính phủ hoặc dự án có liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án phải lập hồ sơ gửi Bộ Xây dựng thẩm định để báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Căn cứ vào tình hình thực tế, Thủ tướng Chính phủ có thể ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở đối với các dự án này;
b) Đối với các dự án không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thì đơn vị lập dự án phải gửi cơ quan quản lý nhà ở cấp tính thẩm định để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở.
3. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở thì chủ đầu tư thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo đúng văn bản chấp thuận, pháp luật về nhà ở và pháp luật về xây dựng.
Trong trường hợp chủ đầu tư có đề nghị điều chỉnh tên gọi, nội dung của dự án khác với tên gọi, nội dung của dự án đã được Nhà nước chấp thuận thì phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này chấp thuận bổ sung trước khi phê duyệt điều chỉnh và thực hiện dự án.
4. Thời hạn thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này là 45 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở. Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở bao gồm: hồ sơ pháp lý của đơn vị làm chủ đầu tư; văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở, trong đó nêu rõ cơ sở pháp lý, các nội dung cần chấp thuận và lý do đề nghị chấp thuận; bản vẽ quy hoạch chi tiết khu vực có dự án; chứng minh sự phù hợp của nội dung dự án với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt. Trong thời hạn quy định tại điểm này, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này có trách nhiệm xem xét để có văn bản chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở; nếu không chấp thuận thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
5. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, chưa phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở mà đã chấp thuận chủ trương xây dựng nhà ở hoặc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc trường hợp dự án xây dựng nhà ở được lập, phê duyệt mà không có trong quy hoạch đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, không có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương thì Bộ Xây dựng có văn bản đình chỉ thực hiện dự án đó, trừ trường hợp xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 1 Điều 55 của Luật này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thực hiện quyết định đình chỉ dự án của Bộ Xây dựng, chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề phát sinh do việc đình chỉ thực hiện dự án và phải thực hiện bồi thường cho chủ đầu tư dự án nếu có thiệt hại xảy ra.
6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 170. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhà ở
1. Nhà nước có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế phục vụ yêu cầu phát triển và quản lý nhà ở.
2. Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho việc ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới trong xây dựng nhà ở bảo đảm chất lượng, tiến độ và giảm chi phí xây dựng.
Điều 171. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về phát triển, quản lý nhà ở và thị trường bất động sản
1. Cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực quản lý, phát triển nhà ở và thị trường bất động sản của các cấp, các ngành phải tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về phát triển, quản lý nhà ở và thị trường bất động sản. Đối với các cá nhân làm việc trong các đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thì phải tham dự khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Bộ Xây dựng.
2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy định về chương trình, nội dung đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức về phát triển, quản lý nhà ở và thị trường bất động sản cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực quản lý, phát triển nhà ở trong cả nước.
Điều 172. Thanh tra thực hiện pháp luật về nhà ở
1. Cơ quan thanh tra có thẩm quyền ở trung ương chịu trách nhiệm thanh tra việc thực hiện pháp luật về nhà ở trên phạm vi cả nước.
2. Cơ quan thanh tra có thẩm quyền tại địa phương chịu trách nhiệm thanh tra việc thực hiện pháp luật về nhà ở tại địa phương.
Điều 173. Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nhà ở trong phạm vi cả nước.
2. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về nhà ở trên phạm vi cả nước.
3. Các Bộ, ngành có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng để thực hiện các quy định của pháp luật nhà ở.
4. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn theo phân cấp của Chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *